Porno eldre norske sexannonser

porno eldre norske sexannonser

Folk som ikkje føler seg som det biologiske kjønnet sitt i det heile tatt, dei transseksuelle, høyrer og ofte til miljøet. I homoparadar viser ein stolt fram lærhomsar, sterke topplause lesber, menn i miniskjørt og høghæla sko, og kvinner og menn som går hand i hand og ser heilt vanlege ut. Det homofile miljøet har på mange måtar vore ein seksuell fristad, og her har det blitt utvikla nye samlivsformer.

Når ein først har havna utanfor det tradisjonelle familiemønsteret, er det enklare å utforska vidare vegane livet har. Og folk lever på heilt ulik måte. Nokre har eit fritt seksualliv og lever åleine, men med gode vener, fordi dei ikkje føler for å stifta ein familie, noko heterofile ofte føler eit sterkt press om.

Nokre har forhold til fleire personar på ein gong. Og mange lever i vanlege parforhold. Kjønnsrollene vert og lettare utforska, ein har ikkje ferdig laga roller slik som dei heterofile.

Sjølv om heterofile har større variasjon i kjønnsrollene sine no enn for tretti år sidan, så havnar ein likevel ofte i dei gamle fellene.

Når ein er to av same kjønn, kan ikkje begge ha problem med å takla kjensler, slik som den tradisjonelle kjønnsrolla for menn er, og begge kan heller ikkje berre tenkja på den andre slik som den tradisjonelle kjønnsrolla for kvinner er. Arbeidsdelinga i heimen er heller ikkje så sjølvsagt, jenter har ofte lært det arbeidet som mora gjorde og gutar det arbeidet faren gjorde.

Og det er litt vanskeleg når begge kan mekka bil og ingen kan laga mat og omvendt. Eg trur at det fører til at homofile, lesbiske og bifile må tenkja gjennom og utprøva fleire ting som heterofile tar for gitt. Sjølv når homofile lagar ein familie, er det ofte dei ikkje lagar ein tradisjonell familie. To jenter og to gutar kan ikkje laga barn av seg sjølv, og difor hender det at ungar i homofile familiar har fire foreldre som samarbeider om å ta seg av dei.

Homomiljøet har og blitt ein utviklar for ny teori rundt kjønn og legning. Egalias døtre av Gerd Brantenberg er eit eksempel på det. I romanen vert kjønnsroller sett på hovudet og kvinnehistoria vist gjennom eit alternativt samfunn der kvinnene er direktørar og menn husfedrer. Romanen fortel om korleis historia kanskje kunne ha gått viss andre ting hadde hendt ein gong i urtida.

Andre har òg laga slike utopier som seier mykje om samfunnet vårt. Ei amerikansk forfattar som heiter Marge Piercy har laga ein slik i boka Kvinne ved tidens rand. Ho har laga ein positiv framtidsutopi, der kjønn, familie og legning ikkje eksisterer på same måte som her. Alle menneske får ta ut dei sidene dei har, og difor er det ikkje stor forskjell på kjønn. Og når kjønn ikkje finst, men menneska er ulike og spanande, forelskar ein seg i personar og ikkje kjønn.

Familien er og organisert litt på same måte som dei homofile familiane eg nemnde; ei lita gruppe av menneske oppdrar ungar saman. Desse spanande tankane vart skapa av kvinner som er feministiske og lesbiske, inspirert av det homofile miljøet. Dei set saman radikale tankar, med dei ideane kring kjønn og famile som har blitt prøvd ut i det homofile miljøet.

Utan at forfattarane hadde forsøkt å sprenga grensene kjønn og heteroseksualitet lagar, hadde ikkje desse spanande bøkene blitt til. Sjølvsagt skal homofile ha rett til å gifta seg, få ungar og alt det andre heterofile får.

Men viss ein berre krev slike ting, vert det lett å glømma alle dei som ikkje kan eller vil passa inn i den nye hetero-liknande normen. Sjølv om legninga vår har blitt undertrykt i mange hundre år, tyder ikkje det at me må svelga rått alt det dei heterofile har. Det å pressa seg inn i talets familieideal med kjernefamilie og tradisjonelle kjønnsroller, er ikkje sunt, verken for heterofile eller homofile.

Men biletet av familien er jo ikkje så svart-kvitt. Etter det store heterofile brullaupet ender som regel kjernefamilien i dag i eit par skilsmisser. Ynskjer me å ta del i den delen av kjernefamilien og? Kan homofile, lesbiske og bifile bli normale i dette samfunnet?

Og viss me kan det, kva er dei positive og negative konsekvensane for oss som enkeltpersonar og gruppe? Kravet frå homofile og lesbiske om å ha lov til å adoptera og vera fosterforeldre, møter sterk motstand frå styresmaktene. Kva kan grunnen vere? På kva måte kan homofile og lesbiske forhold fungera nedbrytande på den borgarlege familiepropagandaen?

Ingrid Baltzersen vart intervjua i akp. Hvem blir vi forelska i? Fleire artiklar i Røde Fanes arkiv: I media skrives og snakkes det om kvinnevold. Når menn utøver vold mot kvinner, er da navnet på fenomenet kvinnevold? I kvinnefotball er det kvinner som er aktørene, i kvinneyrkene er det kvinner som er arbeidsutøverne, med kvinnehelse forstår vi at det handler om helsen til kvinner, men med kvinnevold skal vi altså forstå menns vold. Vi har hatt mange tilslørende omskrivninger av menns vold mot kvinner.

Betegnelsen kvinnevold setter fokus på hvem som utsettes for volden, men ikke hvem som utøver den. Hvorfor er det så vanskelig å bruke betegnelser som viser at det er menn som er ansvarlige for volden? Menns vold mot kvinner kommer ikke først og fremst av at menn er fysisk sterkere enn kvinner, men fordi menn er sterkere økonomisk, sosialt og politisk i samfunnet. Denne maktstrukturen gjenspeiles også i familien, mannen er familiens overhode.

I den siste tida har vi kunnet lese om mange tilfeller der menn har drept koner og kjærester, og også fedre som har drept døtrene sine. Dette beskrives ofte som sjalusidrap formildende eller som æresdrap forskjønnende.

Når menn dreper koner, kjærester og døtre handler det om menns makt over kvinnene i familien, at menn føler de eier familien sin. Ved å gå ut av ekteskapet, eller gifte seg med en som far ikke godtar, utfordrer kvinnene denne makta. Det systemet av sosiale praksiser der menn dominerer, undertrykker og utbytter kvinner, kan ta forskjellige former i ulike kulturer, men innholdet er det samme - systematisk mannsdominans på samfunnsnivå. Å slåss mot menns vold mot kvinner må derfor innebære en kamp mot patriarkatet mannsmakta.

Det vanlige bildet av prostitusjon er enten ei utslått jente som selger kroppen sin for penger til dop, eller ei såkalt luksusprostituert kvinne som lever et glamorøst liv med flotte klær og mye penger, og som selger kroppen sin for å opprettholde en høy levestandard.

Men det bildet som viser hva prostitusjon i virkeligheten dreier seg om, blir sjelden vist; en mann med buksene rundt anklene, penis i den ene hånda og pengene i den andre med rett til å kjøpe kvinners kropp for egen tilfredsstillelse. Igjen ser vi at utøveren av volden, mannen, blir usynliggjort og den som blir utsatt for volden, kvinna, blir den synlige.

Prostitusjon og menneskehandel er en integrert del av det kapitalistiske økonomiske systemet. Handel med kvinner med prostitusjon som formål er blitt en av de største globale, illegale forretningsvirksomhetene. Millioner av kvinner fra fattige land blir hvert år tvunget eller lurt med løfter om arbeid, eller de drar fordi de ikke ser andre muligheter til å forsørge seg og familien. De ender opp i et stadig voksende prostitusjonsmarked. Noen mener man må skille mellom tvungen og frivillig prostitusjon.

Vi mener det ikke gir mening å prøve å lage et slikt skille. Begreper som sosial arv, kjønn, klasse og samfunnsmessige strukturelle forhold er vanligvis er en del av diskusjonen når menneskets mulighet til fritt å velge det livet en ønsker å leve, diskuteres. I prostitusjonsdebatten om tvang kontra frivillighet er slike perspektiv fraværende.

Fattigdom, få muligheter for jobb, stoffmisbruk, tidligere seksuelle overgrep, dette er noen av grunnene til at kvinner såkalt «velger» prostitusjon. Ideologien og mytene om «den lykkelige hore» og letttjente penger er med på å sukre frivillighetsideen.

Noen land har legalisert prostitusjon og ønsker at prostitusjon skal anerkjennes som arbeid på linje med sykepleie eller snekring. Prostituerte blir «sexarbeidere» som skal betale skatt på lik linje med andre. Det argumenteres med at de prostituerte på denne måten vil vinne respekt og unngå den stigmatiseringa som de utsettes for i dag. Vi mener at selve stigmaet ligger i prostitusjonens vesen. Stigmaet er noe av det horekundene tenner seksuelt på.

Prostitusjon skal fra horekundens side være dunkel og fordekt. Det skjulte og «ulovlige» gir horekunden makt. Legalisering av prostitusjon endrer ikke på dette og fører ikke til mer respekt for prostituerte. De som tjener på legalisering, er de som allerede tjener store penger på prostitusjon - hallikene, bordelleierne og de som handler med kvinner, ofte veletablerte og respekterte forretningsmenn.

Staten vil også kunne tjene på dette ved at bruttonasjonalproduktet øker med penger tjent på vold og overgrep mot kvinner og barn.

Og han som kjøper, kan med samfunnets velsignelse fortsette å øve vold mot kvinner. Som det eneste land i verden har Sverige gått motsatt vei ved å vedta en lov som kriminaliserer kjøp av prostituerte. Motstandere av loven mener at dette vil skade de prostituerte ved bl. Vi er uenig i dette. Kriminalisering av kjøp av prostituerte vil nok ikke fjerne prostitusjon, men det er et viktig og nødvendig signal om at samfunnet ikke godtar at menn kan kjøpe kvinners kropper. Å vedta en lov som kriminaliserer kjøp av prostituerte, er å ta på alvor prostitusjonens skadevirkninger.

Det er å ta på alvor at prostitusjon er vold mot kvinner og like lite akseptert av samfunnet som voldtekt og annen mishandling. Det er å ta på alvor at menns kjøp av kvinners kropper ikke er en rettighet, men et utslag av menns makt som er uforenlig med et samfunn med full kvinnefrigjøring.

Ordet pornografi kommer fra gresk og betyr fremstilling av kvinner som prostituerte. Porno er materiale i skrift og bilder som formidler, og bidrar til å opprettholde den seksuelle underordninga av kvinner. Pornoen tar eksisterende maktforhold, kvinneundertrykking og rasisme og framstiller disse forholda som seksuelle og ønskelige - som forutsetninger for seksuell glede.

Pornoliberalere prøver å gjøre ordet porno synonymt med seksuelle skildringer, og motstandere av porno blir stemplet som seksualfiendtlige og puritanistiske. I sitt forsvar for ytringsfrihet og alles menns rett til å få sine fantasier oppfylt, ser de ikke undertrykkinga og maktforholda som ligger til grunn for produksjonen av pornoen, og de ser ikke at det handler om kjøp og salg av virkelige mennesker.

Det er virkelige kvinner som må utføre handlingene vi ser. Vi mener at porno lyver om seksualitet og sprer myter om hvordan kvinner og menn er og skal være. Pornoen legger trange rammer for seksualitet, og er helt avhengig av puritanismens syn på sex. I et samfunn med et åpent og naturlig forhold til seksualitet ville porno ha dårlige vilkår. Vi ønsker oss et slikt samfunn. Med dagens teknologiske utvikling er ikke lenger porno noe du må gjøre store anstrengelser for å få tak i. Har du tilgang til en datamaskin, er du bare noen tastetrykk fra all verdens porno.

Derfor blir pornoens syn på kvinner som alltid villige, kåte, som sier nei, men mener ja og som godt kan like litt vold og tvang, spredd i et stadig større omfang. Det er dette bildet av seksualitet ungdom møter når de forsøker å hente seksualveiledning gjennom pornoblader og filmer. Slik blir både gutters og jenters syn på egen og det andre kjønns seksualitet forma av det bildet pornoen viser.

Vi ser at pornoens bildespråk stadig får større innpass i reklame og ukeblader. Enten man skal selge parfyme, bil eller sjampo, så brukes pornoens uttrykksmåter. Noen mener at kriminalisering av horekunder vil ramme de prostituerte ved at det blir økt vold når prostitusjonen må skje i det skjulte. Hvordan virker pornofiseringa av det offentlige rom inn på kvinners syn på seg sjøl og sin egen seksualitet?

Siri Jensen var på kvinnekonferansen i Beijing og skrev en rapport til Røde Fane. Sjøl om det er noen år siden den ble holdt , er diskusjonene som ble ført de samme som i dag. Vi klipper derfor deler av artikkelen:. Diskusjonene synliggjorde først og fremst kvinners fantastiske evne til å overleve og den voldsomme krafta som ligger i kvinners felles opprør. Klasse og rase kom sterkere inn i debatten.

Fra hun som organiserte hushjelper i Sør-Afrika og pekte på at mange kvinner på konferansen kanskje hadde hushjelper hjemme. Fra feminister som understreket at feminismen står for grunnleggende systemforandring og er klar på spørsmålene om klasse, rasisme og alle former for undertrykking.

Fra en ung svart kvinne som ikke ville tvinges til å velge mellom hvilken undertrykking som var den viktigste. Hun ville slåss mot både kvinne-, klasse- og rasistisk undertrykking slik den er vevd sammen. Det ble tydelig at fellesinteressene som kvinner må defineres av dem som er underst, for ikke å bygge rasisme, klasseundertrykking og homofobi inn i plattformen for kvinnekampen. Tanker fra Kjersti Ericssons bok Den flerstemmige revolusjonen hadde gjenklang her. Den pakistanske feministen Nighat Said Khan satte søkelys på noen viktige motsigelser.

Hun mente det var nødvendig å kaste et sjølkritisk blikk på utviklinga som har ført til at mange av de etablerte feminister som i Nairobi deltok på Forum, denne gangen er en del av den offisielle konferansen med posisjoner i FN eller i nasjonale regjeringer. Og se på om ulike former for økonomisk støtte fra FN-systemet er med på dirigere kvinnegruppers dagsorden, gjennom prosjektjobbing planlagt utfra hva det er mulig å få støtte til.

Hun spissformulerte det slik:. Det er ikke kvinnebevegelsens oppgave å skaffe kvinner tre måltider om dagen, det er regjeringenes oppgave. Feminismens mål er systemforandring, ikke like rettigheter slik det er i dag. Hun kritiserte tendensen til å ufarliggjøre kvinnekampen ved å snakke kjønnsnøytralt om diskriminering istedenfor om kvinneundertrykking, og dermed ende opp med å være opptatt av menn. Resultatet er krav om mannestudier, mannekvotering etc.

Analysen blir at ulikhetene skyldes sosialiseringa, slik at hvis man bare endrer oppdragelsen av menna, så er problemene løst. Den viktigste utfordringa for alle som vil forandre verden, er å forstå den voldsomme krafta som ligger i kvinners opprør. Og at kvinneperspektivet ikke er et delområde som innsnevrer forståelsen og ekskluderer andre sider, men at det utvider helheten og gjør det mulig å se og forstå mer.

Vi må lære av kunnskapene og de helhetlige analysene av globaliseringa av økonomien fra dem som blir hardest rammet av alle konsekvensene. Multinasjonale selskaper konkurrerer på verdensbasis, undergraver nasjonal industri og dikterer arbeids- og lønnsbetingelser. Et system basert på underleverandører gjør at eierforholda er uklare, arbeidsgiveren ofte usynlig og kamp nesten umulig.

Kvinnene utnyttes som ekstremt fleksibel arbeidskraft i midlertidige jobber uten rettigheter, til en viss grad etterspurt, i hvert fall så lenge de er unge. Vi traff en 35 år gammel kvinne fra Hongkong som hadde jobba siden hun var Hun gråt da hun fortalte at nå var hun for gammel. I Japan ansetter de kvinner på midlertidige kontrakter selv om de jobber i årevis, for å omgå rettigheter og kunne sparke dem som de vil.

Verdensbanken og Pengefondets strukturtilpasningsprogrammer, SAP, tvinger regjeringene til å åpne økonomien for utenlandsk kapital og skjære ned på offentlige utgifter til helse, utdanning etc. Jordbruksproduksjon for eksport erstatter kvinnenes matproduksjon som familiene skal leve av.

Ressurser som jord, vann og brensel forsvinner. For kvinner er miljøspørsmål ikke spørsmål om en framtidig katastrofe, men om hverdagens slit for å overleve. For kvinner i urbefolkning som tvangsflyttes når utenlandsk kapital skal bygge dammer eller gruver, blir dette enda klarere. Kvinner fra Biliar i India fortalte hvordan menn i familier med en viss inntekt, fikk tilbud om jobb i gruva. Kvinner, som tidligere hadde hatt en viktig økonomisk rolle, og familier med lavere inntekt, fikk ingenting.

Mange var opptatt av statens rolle, som aktiv døråpner for kapitalen, og at det må stilles krav til staten om å ta ansvar for innbyggernes helse, utdanning etc. I dag får NGOer støtte fra vestlige regjeringer til enkeltprosjekter for helse, utdanning, arbeid etc, samtidig som de samme regjeringene støtter opp under Verdensbankens krav om at staten skal kutte ned på sine utgifter til det samme.

Slik undergraves både statens ansvar og innbyggernes rettigheter, og hjelpen blir en del av imperialismen uten at dette begrepet ble brukt. Uansett hvilket tema som var utgangspunktet, analysen knytta sammen konsekvensene for den nasjonale økonomien, for arbeiderne og fagforeningsorganisering, for kvinnene, urbefolkning, og for miljø og utvikling i vid forstand. Fattigdom og arbeidsløshet gjør at kvinner tar jobb i andre land. Kvinneandelen av arbeidere som jobber utafor eget land, øker kraftig.

Svært mange jobber som hushjelper, der de nærmest blir holdt som slaver i familiene. Ei filippinsk hushjelp er nylig blitt henrettet og ei annen benådet for drap på arbeidsgiveren i selvforsvar.

Mange importeres også til sextjenester og underholdningsindustrien. Mange får lønna utbetalt på flyplassen når de sendes hjem. Kvinner som ikke er registrert hos myndighetene eller er fratatt papirene sine, tør ikke protestere. Arbeidsløsheten og den seksualiserte volden mot kvinner henger tett i hop. Ta volden mot kvinner og kontrollen av kvinners kropp på alvor, oppfatte det som systemtrekk ved kapitalismen og imperialismen og en daglig av del av kvinners liv.

De er borte på grunn av abort av jentefostre, drap på jentebabyer, diskriminering i tilgang på mat og helsetjenester, omskjæring, usikre forhold under svangerskap og fødsler UNDPs World Report Både disse overgrepene og mange andre ble belyst på høringa The Asian Women's Human Rights Council gjennomførte om forbrytelser mot kvinner, vold, økonomisk utsulting, krig etc.

Det setter blant annet sensasjonsoppslagene om jentedrap i Kina i relieff. Vold mot kvinner er et systemtrekk ved verden i dag. Salg av kvinner, både innafor og over landegrensene, er raskt økende. Aktivister pekte på at arbeidet for å stoppe dette blir motarbeidet av den økonomiske utviklinga. Sexindustrien skaffer valuta, fattigdom og arbeidsløshet gjør det mulig for oppkjøpere å få tak i unge jenter og gutter.

Og de blir stadig yngre. Hvite rike menn vil ha dem slik for de tror de da unngår aids. Oppkjøperne bruker flytende masse som utvider seg når den stivner, i skjeden på jenter ned til åtte år, for å utvide den slik at de kan misbrukes. På et seminar om karibisk feminisme snakket en flott svart ung jente fra de karibiske øyer om hva det gjør med oss, når selve den seksuelle utfoldelsen, livsgleden, kroppen vår, alt fra tidlig ungdom sjelden oppleves uten rasisme eller sexisme.

Og hun sa det litt undrende slik: I styret i Verdensbanken sitter bare 2,2 prosent kvinner, i Det internasjonale pengefondet sitter 5,5 prosent kvinner i styret. De fattigste kvinnene i verden jobber i jordbruket eller «uformell» produksjon og tjeneste,. Vi gir gjerne penger når det er innsamlingsaksjoner til hjelpeorganisasjoner som driver med nødhjelp.

Samtidig mener vi at solidaritetsarbeid er det viktigste. Vi sakser fra en tekst som ei gruppe kvinner med erfaring fra slikt arbeid, skrev i en studiesirkel:. Det er ikke suppa eller ullteppene det er noe galt med. Men grunnlaget for suppekjøkkenet er at de mette har makt til å kontrollere suppeøsa, og bestemme når og hvordan de sultne skal få spise seg mette. Humanitært hjelpearbeid forutsetter at noen har makt til å kontrollere rikdommen og dele den ut til verdige mottakere etter eget skjønn.

Jo mer folk lider, jo verdigere er de til hjelp. Selv de hederligste humanitære organisasjonene legger mye arbeid i å overbevise giverne om at hjelpen bare går til verdige trengende. De som ikke nøyer seg med å lide, men slåss, mister retten til humanitær hjelp. Den rike verdens humanitære organisasjoner frykter «klassehatet» i den tredje verden, som forrige århundres overklasse-«velgjørere» i Norge fryktet arbeidernes klassehat.

Solidaritetsarbeid er tvert imot motivert av det samme hatet mot undertrykkerne. Det er ment som en støtte til de som kjemper. Hvilke interesser har kvinner i Norge felles med kvinner i den tredje verden? Hvilke fiender har vi felles med kvinner i den tredje verden? Da Sovjet okkuperte Afghanistan i , var det mange som sa at det var nødvendig, ikke minst fordi kvinnene i Afghanistan var så undertrykt.

Kvinnenes situasjon under Saddam Hussein har vært trukket fram som et formildende trekk ved USAs bombing og okkupasjon av Irak i Hva mener dere om denne formen for frigjøring? Om kjønnslemlesting», i Røde Fane nr 1, Den flerstemmige revolusjonen , kapittel 3: Vi ser at gutter leker med biler eller monsterdokker.

Jenter kler på søte lekehester. Mor rydder og rydder. Far jobber overtid eller kjører traktor. I reklamen får kvinner orgasme av å vaske håret. På film blir de drept. Mens menn styrer all olje, alle banker og hele verden. Ligger det i genene? Det er ikke rart mange lurer, for det ser ut som om det samme skjer om og om igjen. Men framtredelsesformer forteller ikke nødvendigvis noe om årsaken.

Har du vondt i magen, kan det være sult, overspising, gjenglemt saks eller sykdom. Verden reproduserer seg sjøl: En gutt som vokser opp, ser samfunnet slik det er og forholder seg til det. Når far og alle andre menn gjør et bestemt arbeid på jobben og hjemme, er det slik menn er. Det blir like naturlig som at grantrær er grønne.

Derfor går reformer svært sakte. Ved store omveltninger er det lettere, da deles kortene ut på nytt. Om det en gang vil vise seg at det virkelig finnes oppvaskgener og traktorgener, eller tjene-mye- og tjene-lite-gener, veit vi ikke. Men inntil videre har vi nok å gjøre med det som handler om opplæring!

Dette forteller ingenting om babyen, men om de voksnes forventninger til kjønn. Voksne roser ulik oppførsel. Guttebamser klarer mer enn jentemennesker. En undersøkelse av programmene i de nordiske landa viste at gutter var hovedpersoner dobbelt så mange ganger som jenter, både som mennesker og dyr.

Guttene kunne gjøre og finne opp alt som tenkes kan. Jenter rydda og var snille. Jenter er mor og prinsesse. De skal lære å arbeide for andre og være pene for menn. Gutter skal bli ingeniører og skremme andre med våpen. Bare en håndfull aviser har kvinnelig sjef. Menn er langt oftere enn kvinner ressurspersoner og intervjuobjekter. Kvinnene havner gjerne på underholdningssidene. Jenter plasseres mellom bråkete og voldelige gutter. Da venner de seg til å bli slått uten å klage for mye. Alle jenter og gutter ser det.

Alle ser at voksne ikke venter at gutter kan lære å oppføre seg, og at de derfor setter støtdempere mellom dem. Bråkete og sinna jenter som sier ifra, er det verste vi veit. Jenter skal oppføre seg. Vi har da så evig nok med guttene Barn ser hvem som har innflytelsesrike poster i samfunnet og som uttaler seg til avisene tall for I det siste har vi hørt mye om hvor fælt det går med guttene når jentene er i flertall på universiteter og høyskoler, er flinke på skolen, klarer seg bra sosialt og det ene med det andre.

Men vi kan gi trøst til dem som bekymrer seg på guttenes vegne: Gutter blir sjefer uansett, de tjener mest og får makta. Det er lurere å skifte kjønn enn å gå på skole - hvis en er jente. Hvis det ikke er aktuelt - slåss for de godt betalte jobbene!

I pornoen er ikke kvinner hele mennesker med jobb, venner, folk rundt seg, sorg og gleder, et liv. De er utelukkende framstilt slik at menn skal få lyst til å onanere når de ser bildene. Dette sprer et falskt kvinnebilde. Porno har ei annen alvorlig side: Det er i pornoen vold knyttes sammen med seksualitet. Pornoens budskap er at kvinner liker vold. Død kvinne - blod på gata. Hun er antakelig så lekker i den fine kjolen at hun blir drept. I dag er det lov for menn å kjøpe seg adgang til kvinners kropper for å tilfredsstille seg sjøl seksuelt.

Dette er det grelleste uttrykket for mannsretten og mannsmakta i samfunnet. Praktisk talt alle godtar det. Mannen har rett, mannen har behov. I byene går folk uten videre forbi bordellene. Annonser for prostitusjon florerer i Dagbladet.

Barn og ungdom vokser opp med prostitusjon som noe helt naturlig. Det gjenskaper det samme menneskesynet om at kvinnen er annenrangs. Et forbud mot kjøp av kvinner ville skape andre holdninger! Derfor er mannssamfunnet mot forbud. De vil ha sin mannsrett i fred. I filmer og kriminalserier på fjernsyn er ofte kvinner ofrene. De forfølges, voldtas og drepes.

Vi skjønner hva kvinner kan vente seg av livet. Filmene dyrker en ekstrem offerrolle. Kvinner er omsorgspersoner hjemme og på jobb, er til for andre, strever intenst for å bli pene, er ofre for vold og har liten makt. Menn gjør vanskelige ting på jobb og i samfunnet, har kvinner som er til for dem, trenger ikke være pene, er de som står for volden mot kvinnene og har stor makt.

Den ideologiske forminga som påvirker hvordan vi ser på oss sjøl, virker! Vi får ofte et sjølbilde som fører til at vi ikke slåss mot den uretten som gjøres mot oss, vi føler ofte sjølforakt og forakt mot andre kvinner. Det kan være vanskelig å reise seg opp og slåss for sine rettigheter! Dette er en reklameplakat fra siste verdenskrig I USA, som i andre land, var mennene ute i krigen. Da var kvinnene straks ønska inn i fabrikkene og alle andre steder. Brått kunne kvinner bli flygere, flymekanikere, skyskraperbyggere, ALT kunne de brått gjøre.

Vekk var snakk om gener og hjerner og hva de passa til. Så kom mennene hjem. Kvinnene ble på nytt straks passe til noe. Det var denne gang å være hjemme og passe mann og barn og være deilig og pen for alle menn. Så vi kan si at krig er bra for kvinner. Men det mener vi ikke. Krig er jævlig for alle. Krig går også mest utover kvinner og barn. Men når vi i denne sammenhengen ser kritisk på myter om hva kvinner og menn biologisk «passer til», ser vi at det kan fort skje endringer i akkurat det når samfunnets, industriens, maktas behov endrer seg!

Noen påstår at det vi ser som ulike jente- og gutteroller, i stor grad er medfødt. Vi sier det er lært. Hva kan være konsekvensen av de ulike synene? Ta et eller flere jente- eller kvinneblader og noen aviser.

I hvilke sammenhenger ser dere menn? Hva er likt, hva er ulikt? Porno - kvinneforakt og løgn , på nettet: I dette kapitlet siterer vi Kjersti Ericsson. Hun har skrevet den beste teksten vi kjenner til om kvinnene under kapitalismen og sosialismen. Det er boka Søstre! Den er internasjonalt kjent, og regnes som en moderne «klassiker». Oversatt til engelsk og spansk, og snart på tysk. Du kan lese den på www. Du kan bestille den hvis du heller vil lese den som bok. Det endelige målet er ikke sosialisme, men et klasseløst, kommunistisk samfunn.

Forestillinga om sosialismen som et «ferdig» samfunnssystem har gjort mye skade i den kommunistiske bevegelsen. Sosialismen er et kompromiss, eller snarere en kamp mellom motsetninger.

Den sosialistiske revolusjonen innfører statsmakta til flertallet, nemlig arbeiderklassen og det arbeidende folket. Men den fjerner ikke arbeidsdelinga i samfunnet. Skillet mellom håndens og åndens arbeid, mellom arbeidere og eksperter, mellom de som blir styrt og de som styrer, finnes fortsatt.

Dette står i motsetning til at arbeiderklassen utøver statsmakta, faktisk og direkte. Så lenge arbeidsdelinga eksisterer, er den en kilde til å undergrave arbeiderklassens og det arbeidende folkets makt. Derfor må det føres en kamp for å bygge ned og til slutt oppheve arbeidsdelinga.

Dette må skje på to måter: For det første ved å skape materielle forutsetninger for omfattende samfunnsmessig deltaking og allsidig utvikling for arbeiderklassen og det arbeidende folket. Noe av det viktigste her er nedsetting av arbeidstida. Så lenge flertallet av befolkninga må bruke mesteparten av den våkne tida si til å produsere det samfunnet trenger, er det små sjanser til å lykkes med å «oppheve arbeidsdelinga», uansett hvor gode forsetter en har.

For det andre må det utvikles et politisk system som i størst mulig grad sikrer at arbeiderklassen og det arbeidende folket deltar direkte i statsstyringa innafor de rammene de materielle forholda gir. Kapitalismen er i dag veldig produktiv. Det går med liten tid til å produsere tingene vi trenger. Denne tilstanden brukes til å gjøre folk arbeidsløse. Det finnes ingen garanti for at et slikt valg blir gjort.

Men en høyproduktiv økonomi gir større valgfrihet, og større muligheter for kvinnene. Det kommunistiske «behovssamfunnet» er dessuten utenkelig så lenge menneskene må bruke mye tid på å produsere det de trenger til livets opphold. Jeg tenker meg mange små, koselige kafeer og restauranter i tilknytning til arbeidsplasser og boliger der vi som oftest spiser maten vår i stedet for å lage den hjemme.

Da spares både arbeidet med matlaging og handling. Jeg tenker meg mange små, velbemannete og bekvinnete daghjem, skoler, fritidshjem, aktivitetssentre for folk i alle aldre, trygdeboliger med skikkelig tilsyn og service, kultursentra, biblioteker, svømmehaller osv. En kvinnevennlig sosialisme vil kreve en stor, offentlig «tertiærsektor» som ikke ustanselig blir angrepet med nedskjæringer, innstramminger og bemanningskutt.

Og tjenestene som ytes, bør være gratis eller svært billige. Etter hvert som arbeidstida går ned, og organiseringa av samfunnet forandrer seg, er det godt mulig at en del av behovet for denne sektoren vil falle bort. I dag er det skarpe skiller mellom «arbeid» og «fritid», mellom «skole» og «lek», mellom «voksnes verden» og «barns verden», mellom «offentlig sfære» og «privat sfære». Slik vil det også være i den første fasen av det sosialistiske overgangssamfunnet.

Men etter som det tar mindre og mindre tid å produsere de livsnødvendighetene samfunnet trenger, og menneskene blir frigjort til å utfolde skaperevnene sine på en allsidig måte, i overensstemmelse med egne forutsetninger og behov, vil begrepet «fritid» miste mening. Kvinnenes særstilling på arbeidsmarkedet og familien som økonomisk enhet er gjensidig med på å opprettholde hverandre, og ei linje for kvinnefrigjøring må angripe på begge punkter.

Kanskje må hovedlinja for kvinnenes «lønnskamp» under sosialismen være at lønna skal bety mindre og mindre: At mer og mer av det vi trenger for å leve og ha det bra, både tjenester og produkter, skal bli gratis, så vi kan bruke det etter behov: Det ville være en type krav som var i full overensstemmelse med det strategiske målet vårt.

Og det dreier seg ikke minst om tid! Å senke arbeidstida og fjerne husarbeidet som byrde for kvinnene er både et ledd i å bygge ned arbeidsdelinga mellom menn og kvinner, og mellom styrende og styrte. I denne «infrastrukturen» er det bygd inn et skarpt skille mellom «privat» og «offentlig».

Arbeidsplasser, teatre, sportsarenaer, kafeer er skarpt atskilt fra boliger. Og boliger, det er kjernefamilieboliger, der hver enhet har sitt eget, strengt private revir. Kvinnene er derfor interessert i at store deler av kapitalismens «infrastruktur» brytes ned, og en ny bygges opp: En boligmasse som ikke signaliserer at kjernefamilien er den eneste mulige måte å leve på.

En planløsning i bygder og bydeler som «blander» det private og det offentlige, og som gjør det mulig for mennesker å treffe hverandre i mange ulike sammenhenger, og bli kjent med hverandre i mange ulike roller. En materiell struktur som fremmer samvær, nærhet og omsorg over generasjons- og familiegrenser. Kjersti Ericsson argumenterer også for at det må utvikles en «dagliglivets teknologi» som tjener kvinnene.

Kanskje vil noen velge å bo sammen to og to: Kanskje vil noen velge å bo i større grupper, med flere generasjoner? Barn må bo sammen med voksne, ikke i institusjoner. Men kanskje blir ikke det biologiske slektskapet så viktig som nå? Også i våre dager er det nok av barn som har «mødre», «fedre» og «søsken» som de ikke er biologisk i slekt med. Og mange har to familier, noe som kan være vanskelig hvis det er fiendskap mellom dem, men som kan være ålreit hvis forholdet er godt.

Jeg tror ikke på det lykkelige, livslange monogami som hovedform. Forestillinga om et slikt «renset» monogami bygger på at dette skulle være den «naturlige» og «riktige» formen for kjærlighet.

Når det ikke fungerer, skyldes det de problemene samfunnet påfører folk. Men monogamiet oppsto som et resultat av en bestemt sosial og økonomisk organisering av samfunnet.

Når denne organiseringa forandrer seg, vil også kjærligheten forandre seg. Vil det bety at folk jager rotløst fra partner til partner, med like rotløse barn på slep? Kanskje de vil bo i nokså stabile samlivsgrupper, store eller små, og danne kjæresteforhold på tvers av bogruppene? Hvorfor må kjærester absolutt bo sammen, når de kan besøke hverandre så ofte de vil og dessuten gjøre masse ting sammen ute? Kanskje er det lettere når kjærligheten dør, dersom det ikke betyr at hele livet omkalfatres i tillegg?

Kanskje blir det mindre avstand mellom kjærlighet og vennskap enn det er i dag? Kanskje blir vennskapene djupere, varmere og mer forpliktende, og kjærligheten mindre fortvilende, fordi den ikke er det eneste nære forholdet vi har? Hvis vi ser litt mer helhetlig på hva som vil prege et samfunn som nærmer seg kommunismen, så vil vi finne nettopp slike muligheter. Siden en av de viktigste kampene som må føres under sosialismen, nettopp er kampen mot kvinneundertrykkinga, må kvinnene være organisert som undertrykt kjønn.

En slik masseorganisasjon av kvinner, som er en virkelig kamporganisasjon, vil både kunne utvikle kvinnebevisstheten hos flere og flere kvinner, og sette makt bak kvinnekrava. I tillegg vil kvinner i andre organisasjoner, og i ulike typer posisjoner, trenge en «kvinnefront i ryggen» for å kunne fungere bra på kvinners premisser.

På den ene sida har vi økonomiske forutsetninger. På den andre sida har vi kampen for en kvinnevennlig utvikling. Hvordan kan en se denne kampen for seg i Norge? Kan leses her eller bestilles fra AKP. Kampen mot undertrykking og diskriminering av kvinner foregår på mange måter. Berit Vegheim har skrevet ei sammenfatning for Kvinnefronten om tre ulike perspektiver i kvinnekampens historie basert på Brita M Gullis artikkel om det samme.

Vegheim tar opp kampen for likeverd, for likestilling og for frigjøring og viser hvordan de ulike perspektivene har betydning bl. Vi sakser fra hennes artikkel. Se henvisning til slutt i dette kapittelet. Kvinner og menn er like mye verd, men forskjellige. Kvinner og menn deltar på hver sin arena privat og offentlig.

Typiske krav er oppgradering av husmoryrket og kontantstøtte. Ofte blir kjønnsrollene forklart med biologi, - kvinner og menn passer til ulike oppgaver. Kvinner skal være likestilte med menn. Kvinner vil delta der menn deltar, i politikken, utdanninga og i arbeidslivet.

Typiske krav er stemmerett, likestillingslov, lik rett til utdanning og arbeid, likelønn, barnehageplasser. Biologi er ikke et viktig argument, kvinner er like dyktige som menn. Begge kjønn må delta på den private og den offentlige arenaen. Typisk er kamp mot kvinneundertrykking på alle livets områder.

Det må skapes et samfunn som ikke har noen form for undertrykking. Alle mennesker har et potensiale som blir hemmet av kjønnsroller. Så langt Berit Vegheims inndeling som vi mener er nyttig. I hverdagen går de ulike strategiene i hverandre. Når omsorgen for barn i hovedsak overlates til mora, og når barnehageplasser er mangelvare og dyre, blir det riktig å kreve at kvinner som er hjemme med barn, får dette regnet som en del av sin ansiennitet når de søker jobb.

Noen vil si at det er å godta husmorrolla og likeverdsstrategien. Vi mener at ettersom mennesker lever i en virkelig verden, av penger og ikke av ideer, må en balansere mellom det ønskelige full dekning av gratis barnehager og det virkelige.

Målet om kvinners økonomiske sjølstendighet må i dette tilfellet veie tyngst. Da slåss en for det som virker. Krav om likestilling er viktig. Det er riktig å kreve at kvinner har rett til å gjøre alt som gutter har rett til. For 35 år sida fikk ikke jenter være med i musikkorps. Holmenkollstafetten fikk jenter ikke være med i før på begynnelsen av tallet.

Den første kvinnelige biskopen ble tillatt av biskopmennene først i Vi er mot statskirken, men så lenge det finnes biskoper, skal det også finnes kvinnelige biskoper. Noe annet ville være å si at vinner er bedre eller dårligere som mennesker, enn menn. En kvinnelig biskop eller statsminister endrer holdninger: Se, kvinner kan alt.

Denne kampen kan sammenliknes med borgerrettskampen som svarte har ført og fører, det er en demokratikamp. Her er forholdet mellom individuell kamp og kollektiv viktig å se. En del av likestillingskampen har sin bakgrunn i at en del kvinner er i stand til å gjøre «karriere» i det borgerlige samfunnet, slik at også de kan bli direktører og ministre.

Vi er for kvinnelige direktører og ministre. Men det store flertallet av kvinner kan ikke bli fri ved individuelle karrierevalg, men ved at hele samfunnets forandres. Så likestillingskampen har sin absolutte begrensning. Den fører også til økte klasseskiller mellom kvinner. Noen glemmer at likestillingsloven er vedtatt for å styrke kvinnenes stilling i arbeids- og samfunnsliv. Innafor fagforeningene er det folk som slåss mot at kvinneutvalgene skal fortsette.

Nå skal de hete likestillingsutvalg og være til for kvinner og menn. Noen slåss mot kvotering av kvinner under henvisning til likestilling. Likestillingskamp behøver i dag ikke være kvinnevennlig. Å behandle folk likt gir ikke likestilling når utgangspunktet er ulikt.

Svangerskapet er ikke avskaffa. Et kvinnevennlig samfunn må ta hensyn til kvinnenes biologiske særstilling. Her er menn og kvinner altså ikke like! Når kvinner får barn, får det helt andre konsekvenser for hennes mulighet i arbeidslivet og samfunnet generelt enn når en mann blir far.

Det ser vi for eksempel på kvinner som mister arbeidet sitt på grunn av graviditet og fødsel. Menn mister ikke arbeidet sitt om de blir far. Derfor må et samfunn som har både kvinnevennlighet og likestilling som mål, ta spesielle tiltak som styrker bare kvinners stilling. Innvendinger fra jenter er: Det standpunktet er det lett å forstå. Men de som blir kvotert inn, er dyktige! Det er en myte som spres, at de kvoterte er underkvalifiserte. Reglene for kvotering er slik at du har en nedre grense for kvalifikasjoner, og alle over den grensa er kvalifisert.

Når noen bare ansetter eller velger menn, velger de vekk kvalifiserte kvinner fordi de er blinde for kvinners kvalifikasjoner. I samfunnet er det menn som blir kvotert inn hele tida, de velges fordi de er menn, men det blir ikke sagt på den måten.

Når 13 prosent av parlamentsmedlemmer verden over er kvinner, er ikke årsaken at halve befolkninga ikke er kvalifisert. Grunnen er at mennene som har makta i partiene, ikke synes at «de andre», nemlig kvinnene, er det. Derfor vil kvotering, som at halvparten av de som står øverst på listene skal være kvinner, være et kampmiddel for at kvinner skal bli rettmessig representert.

Kamp for likeverd og likestilling er nødvendig i kvinnekampen. Men kampen skjer på premissene til det borgerlige samfunnet og endrer ikke samfunnet grunnleggende. Vi vil noe mer. Vi vil ha frigjøring. Det handler om individenes muligheter. Om at ethvert menneske skal være fri fra de båndene som sosiale maktforhold holder en fast i. Økonomiske forhold, hvor en er vokst opp i verden, hvilket kjønn en har - det er ikke lenger viktig i et samfunn der menneskene er fri.

Frihet fra undertrykking, sosiale fordommer og maktforhold gir menneskene mulighet til å slutte seg sammen på ulike, frivillige måter.

Menneskenes forskjellige interesser, kunnskap og lyst vil kunne være grunnlaget for hva de gjør i samfunnet, slik Kjersti Ericsson skriver. Så full kvinnefrigjøring handler om en kamp for å bli et individ med full råderett over seg sjøl. Dette kan ikke bli virkelig i et klassesamfunn som tvinger flertallet til å bare streve for å opprettholde livet på grunn av økonomisk nød.

Heller ikke der samfunnet dømmer folk fra Asia, Afrika og Latin-Amerika og kvinner som annenrangs mennesker. Bare et klasseløst samfunn der menneskene deler alt, kan menneskene være fri og samarbeide frivillig.

Full kvinnefrigjøring er en viktig grunn til at vi som skriver denne sirkelen, er kommunister. Dette er utsagn som ikke sjelden dukker opp i avisspaltene, i intervjuer osv.

Folk må få kalle seg hva de vil for oss, men en må jo lure på hvorfor «alle» kaller seg det. Det kan være fordi det er viktig for noen å svekke forståelsen for kvinners felles kamp. Det kan være fordi feminisme er så populært i den kvinnelige delen av befolkninga, at «alle» må være det. Varsler kriminalisering av sexkjøp i utlandet og kjønnskvotering i selskaper Svenskenes nye statsminister Stefan Löfven S varsler flere «norske» grep i sin regjeringserklæring.

Antagelser om sexkjøp sloven Vi som ønsker å vite hvilke effekter sexkjøp sloven faktisk har hatt, har ikke fått en bedre forståelse etter evalueringen. Forbudet mot sexkjøp demper etterspørselen Loven virker i tråd med formålet. Hvorvidt loven er god eller dårlig, er politikernes bord, mener Vista Analyse. Dette svarer Vista Analyse på kritikken Her skriver Ingeborg Rasmussen et utfyllende svar på kritikken som er reist mot hennes evaluering av sexkjøp sloven. Eksperter slakter prostitusjonsrapporten En Fafo-forsker og en kriminologiprofessor går hardt ut mot evalueringen av sexkjøp sloven som ble lagt frem mandag Tidspunkt: Det er det vanskelig å se bort fra, selv med ideologiske skylapper.

Forbudet mot kjøp av sex virker Prostitusjonen i Norge redusert med prosent, viser evalueringen av sexkjøp sloven. Prostitusjonen i Norge redusert med prosent Nå legges evalueringen av sexkjøp sloven frem. Følg vår direktesending fra klokken Politiet i Hordaland vil beholde sexkjøp sloven Det er flertall på Stortinget for å oppheve sexkjøp sloven, men politiet i Hordaland mener loven har vært en suksess, og advarer mot å fjerne den, skriver VG.

Politisk flertall for å fjerne sexkjøp sloven Dersom evalueringen av sexkjøp sloven ikke er overraskende positiv, ønsker Venstre å fjerne den. Dermed ligger det an til flertall på Stortinget for å vrake den omstridte loven. Flere utenlandske prostituerte Antall utenlandske prostituerte er i dag på samme nivå som før sexkjøp sloven ble innført. Kvinner og menn fra minst 53 forskjellige land solgte seksuelle tjenester i fjor.

Moralske skylapper sexkjøp , innvandring og OL-boikott er moralske spørsmål, men moralen må vektes ned av kunnskap, ellers blir den moralisme. Jeg har kjøpt sex mange ganger Ottar Stangeland synes det er flauere å sjekke opp folk på byen enn å innrømme at han er sexkjøp er. Stor strid om 8. Hege Grostad selger sex og vil gå under parolen «My body, my business» i protest mot sexkjøp sloven. Det har fått store deler av feministbevegelsen til å mobilisere mot. Og kjøp av sex. Er den blitt til i et anfall av moralistisk panikk?

KrF ber regjeringen lytte til sexkjøp sdebatt i Europa Forbud mot kjøp av sex er den beste måten å bekjempe handel med kvinner på, mener en komité i EU-parlamentet. Komiteen ber EU-landene se til Norden. Werp sier Høyre har vært imot sexkjøp slov av hensyn til de prostituerte Høyres motstand imot sexkjøp sloven skyldes at partiet har ment den forverrer situasjonen for prostituerte, påpeker Anders B.

Werp, partiets justispolitiske talsmann. Han er oppgitt over Jenny Klinge Sp. Innrømmer at Høyre kan være på glid Regjeringens reelle diskusjon om sexkjøp sloven kommer når evalueringen foreligger, sier Erna Solberg. Omkamp om sexkjøp slov Tvilen begynner å melde seg blant enkelte som var motstandere av loven som forbyr kjøp av sex. Media påvirker politikerne sexkjøp sloven er igjen oppe til debatt. Vil politikerne følge sine vedtatte programmer eller klimaet i mediedekningen denne gangen?

Bare 1 av 4 vil legalisere sexkjøp Regjeringspartiet er i utakt med folket i sexkjøp debatten. Fremskrittspartiets parlamentariske leder innrømmer at det ikke er høyt prioritert å fjerne sexkjøp sloven. Hagen og Christian Tybring-Gjedde. Vil ha ny sexkjøp s-runde i Høyre Flere storbytopper i Høyre mener partiet bør revurdere sitt mål om at det igjen skal bli tillatt å kjøpe sex.

Vi svikter kvinnene Mangelen på en nasjonal handlingsplan mot prostitusjon er et svik, uansett hva man mener om sexkjøp sloven. Fabian Stang har snudd om sexkjøp sloven Oslo-ordfører Fabian Stang H var motstander av å innføre sexkjøp sloven.

Nå advarer han mot konsekvensene ved å fjerne den, slik hans eget parti og et borgerlig flertall på Stortinget ønsker. Slik ser Europa på sexkjøp og prostitusjon Klikk deg rundt i kartet for å lese mer om prostitusjon- og sekjøpslovgivningen i de ulike europeiske landene.

Her får sexkjøp et sjelden konsekvenser På kveldstid i Oslo sentrum er det knapt mulig å gå fra Oslo S til Spikersuppa uten å bli tilbudt sex. Horekundenes filosofi Få politiske debatter er så preget av moralske overbevisninger som debatten om sexkjøp. Her er sexkjøp tillatt, men likevel et problem Mens sexkjøp er forbudt i Norge, er prostitusjon en helt vanlig del av gatebildet i de fleste tyske byer.

Og flere og flere bordeller innfører «all inclusive» hvor sexkjøp erne for en fast pris får både sex og alkohol. Men gateprostitusjonen fører også til problemer. KrF varsler knallhard kamp om sexkjøp sloven Dette er en av de viktigste sakene for oss, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad KrF. KrF vil kjempe for sexkjøp sloven Motstanden mot sexkjøp sloven er stor, men KrF vil kjempe knallhardt for at den omstridte loven ikke forsvinner.

Krever ja til sexkjøp Både Høyre, Venstre og Frp ønsker å reversere sexkjøp sloven. De borgerlige ungdomslederne er utålmodige og vil ha fortgang i skrotingen av loven.

Borgerlige ungdomspartier krever ja til sexkjøp Både Høyre, Venstre og Frp ønsker å reversere sexkjøp sloven. Sikker på at Stortinget fjerner sexkjøp loven Det kommer til å skje, det er bare et tidsspørsmål, sier Frps justispolitiker Jan Arild Ellingsen. KrF vil slåss for å beholde forbud mot sexkjøp Forbudet mot å kjøpe sex er en prestisjesak for Kristelig Folkeparti, mener leder Knut Arild Hareide.

Han vil kjempe mot regjeringen for å hindre at det atter en gang blir lovlig å kjøpe sex. Vil slåss for forbudet mot sexkjøp Forbudet mot å kjøpe sex er en prestisjesak for Kristelig Folkeparti, mener leder Knut Arild Hareide. Seks av ti støtter sexkjøp -forbudet Seks av ti støtter forbudet mot kjøp av sex, og to av ti er imot forbudet, viser en spørreundersøkelse som Sentio har utført på oppdrag fra Klassekampen.

Venstre presser på for å gjøre sexkjøp lovlig igjen Partiene som var mot å forby sexkjøp har nå flertall i Stortinget. Venstre vil ikke godta at Regjeringen legger evalueringen av sexkjøp sloven i en skuff. Venstre vil presse regjeringen på sexkjøp sloven I juni neste år skal en vurdering av den fem år gamle sexkjøp sloven være klar.

Venstre mener loven må oppheves, og sier de er klare til å presse regjeringen til å handle. Forbyr sexkjøp i Frankrike Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt en lov som forbyr kjøp av sex. Frankrike vurderer forbud mot sexkjøp Frankrike er inspirert av norsk sexkjøp slov. Det må være like håpløst som å ville stoppe regn, tvitret den franske komikeren Nicolas Bedos. Han forsvarer nå sexkjøp offisielt. Manglende vilje til kunnskap om prostitusjon? Regjeringen setter ikke av nok penger til å evaluere skikkelig om loven mot sexkjøp virker.

Idrettstopp frikjent for sexkjøp Mannen sat i styret i eit av dei store norske idrettsforbunda, og stod tiltalt for forsøk på sexkjøp av ei mindreårig jente. Onsdag blei han frikjent i Oslo tingrett. Idrettstopp tiltalt for forsøk på sexkjøp Skal ha prøvd å kjøpe sex av en 17 år gammel jente. TV2 Nyhetene - Innenriks - Info Regjeringen må erkjenne at sexkjøp sloven er et feilgrep Venstre krever svar på om sexkjøp sloven hjelper mot menneskehandel. Men Justisdepartementet venter på evaluering.

Berlusconi kjent skyldig i maktmisbruk Italias eksstatsminister Silvio Berlusconi er dømt til syv års fengsel og politisk utestengelse for sexkjøp og maktmisbruk. Krigen mot sexarbeidere sexkjøp sloven skulle bedre kårene for sexarbeidere. Det motsatte har skjedd. Nå er vi i ferd med å ta enda et skritt i feil retning. Rachels sex-kunder ble tent av hennes unge alder – Med nordiske sexkjøp slover ville jeg vært ute av prostitusjon langt tidligere, sier den tidligere prostituerte kvinnen, som er i Norge for å kjempe mot fjerning av sexkjøp sloven.

Feil løsning på feil problem Den norske sexkjøp sdebatten preges av udokumentert synsing, radikale feminister og moralister på Stortinget, som er mer opptatt av egne kjepphester enn kunnskap. I denne byen tas halvparten av norske sexkjøp ere Trondheims-politiet tok tok flere sexkjøp ere i fjor enn politiet i Oslo, Stavanger og Bergen – til sammen.

Halvparten av norske sexkjøp ere tatt i Trondheim To politimenn som jobber opp mot prostitusjonsmiljøet i Trondheim, tok flere sexkjøp ere i fjor enn det politiet i Oslo, Stavanger og Bergen gjorde til sammen, skriver VG.

Hotellene er pålagt å stoppe ulovlig virksomhet, sier direktør for reiseliv i Norge i Hovedorganisasjonen Virke, Hilde Charlotte Solheim. Politiet prioriterer sexkjøp ulikt Det er stor variasjon i hvordan politiet håndhever forbudet mot sexkjøp i Norge.

Mens Sør-Trøndelag politidistrikt anmeldte over sexkjøp i fjor, var det bare 20 pågripelser i Rogaland.

Mange prostituerte selger nå sex landet rundt. Slipp prostituerte inn i varmen sexkjøp sloven bør oppheves og bordeller tillates. Slik kan prostituerte gis samme rettigheter og muligheter som alle andre. Opposisjonen vil fjerne sexkjøp loven Høyre, Frp og Venstre vil fjerne sexkjøp loven om de kommer til makten. Misfornøyd sexkunde ringte politiet En sexkjøp er i Sandnes ringte politiet fordi han ikke ble enig med den prostituert om prisen. Slår hardt til mot sexkjøp Over halvparten av de ulovlige sexkjøp ene som blir avslørt her i landet, finner sted i Trondheim.

Trøndere tas oftest for sexkjøp Over halvparten av de ulovlige sexkjøp ene som blir avslørt her i landet, finner sted i Trondheim. Årsaken er ikke at trøndere kjøper sex oftere enn ellers i landet, men at politiet er mer effektive. Danmark forbyr ikke sexkjøp Danmark får neppe et forbud mot kjøp av sex.

Regjeringens koordineringsutvalg har besluttet å følge en innstilling fra det danske straffelovrådet, som avviser tanken om et forbud. TV2 nyhetene - utenriks - Info Man straffer dem man skulle beskytte «Elena» 40 ble kastet på gata da politiet angivelig tystet til naboer om at hun var prostituert.

Opposisjonen på Stortinget mener sexkjøp loven virker mot sin hensikt, og vil ha den avskaffet. Eks-politimann i retten for sexkjøp Spesialenheten for politisaker vil ha en tidligere politimann dømt for brudd på prostitusjonsparagrafen. Tirsdag møter mannen i Borgarting lagmannsrett.

Høie og Høyre VET IKKE hva egne valgløfter vil koste Vil strippe fylkesmennene for makt, legge ned fylkeskommunene og oppheve forbudet mot sexkjøp - men kan ikke svare for hva gigantsatsinger på samferdsel og kunnskap vil koste. Danskene vil ikke ha forbud mot sexkjøp Den danske regjeringens planer om forbud mot kjøp av sex mangler støtte i befolkningen.

Et klart flertall er imot forslaget. Ribery og Benzema må møte i retten Franck Ribéry og Karim Benzema må møte i fransk rett etter anklager om sexkjøp fra en mindreårig.

De to stjernespillerne risikerer tre år i fengsel. Forsker mener sexkjøp sloven fremmer menneskehandel Etter at sexkjøp sloven ble innført i , har prostituerte blitt mer avhengig av halliker.

Vil tillate aktiv dødshjelp Unge Venstre-leiar Sveinung Rotevatn frå Eid meiner aktiv dødshjelp, cannabis, proffboksing, rasistiske ytringar og sexkjøp bør bli lovleg i Norge.

Økende prostitusjon tross sexkjøp forbud I ble det forbudt å kjøpe sex i Norge. Likevel har antall prostituerte i Norge bare økt de siste årene, ifølge Pro Sentret. Pro Senteret sier på sin side at rapporten ikke handler om loven, og etterlyser en gjennomgang av effekten den har hatt. Mer vold og trusler mot prostituerte etter forbud Sosialbyråd Anniken Hauglie H i Oslo mener at loven som forbyr sexkjøp bør oppheves.

Vil oppheve forbud mot sexkjøp Sosialbyråd Anniken Hauglie H i Oslo mener at loven som forbyr sexkjøp bør oppheves. Ifølge en rapport har hovedstadens prostituerte blitt mer utsatt for vold og trusler etter at loven trådte i kraft. Oslo-byråd vil oppheve forbud mot sexkjøp Sosialbyråd Anniken Hauglie H i Oslo mener at loven som forbyr sexkjøp bør oppheves. Ingen sexkjøp ere tatt to ganger Ingen sexkunder er tatt på fersken mer enn en gang siden sexkjøp sloven trådte i kraft januar Nær tatt for sexkjøp i Norge De fleste som blir tatt for sexkjøp eller forsøk på dette, legger umiddelbart kortene på bordet.

TV 2 var med politiet på sexkundejakt. Markedet er blitt mer åpenlyst, sier hotelldirektør Hanne Linderud. Kun én bøtelagt for sexkjøp i utlandet Kun én person er bøtelagt etter å ha kjøpt sex i utlandet siden dette ble forbudt for nordmenn for tre og et halvt år siden, skriver VG. Politiet vil ikke etterforske saker i utlandet som bare gir bøter. Kun én bøtelagt for sexkjøp i utlandet Vedkommende vil ikke uttale seg om saken. Flere vakter mister jobben etter sexkjøp -anklager Tre nye Secret Service-vakter mister jobbene sine etter anklager om at prostituerte ble brakt til hotellet deres i Colombia forrige helg.

Stadig mer av prositusjonen skjer over nett og fra leiligheter og hus. Svensk eks-statsråd dømt for sexkjøp Men politikeren sier han er uskyldig dømt. Hagen mener sexkjøp et i Riga ikke bør ødelegge for Bård Hoksruds videre politiske karriere. Flere i Telemark Frp bekrefter at saken kan bli et hett tema i nominasjonen.

Gladsak fra Tromsø mer lest enn terror-saker i Én sak slo både Anders Behring Breivik og saken om sexkjøp i Riga. Frankrike vurderer å forby sex-kjøp Tirsdag stemte den franske nasjonalforsamlingen for et lovforslag som kan føre til at sexkjøp blir kriminalisert. Landet som lenge har hatt en liberal holdning til utroskap og sex, vil nå vurdere å innføre bøter og fengselsstraff for den som kjøper slike tjenester.

Nettsider for sexkjøp ikke ulovlige Nettsider eller blader med annonser for sexkjøp er ikke ulovlige selv om det ikke er noen tvil om at annonsene dreier seg om prostitusjon, slår Høyesterett fast. Håper sexkjøp avsløring kan føre til lovforbud i Latvia Mistanke om bordelldrift førte til at politiet i Riga aksjonerte mot massasjesalongen lenge før Bård Hoksrud kjøpte tjenester der.

Han er forundret over all oppmerksomhet saken får. I dag ventet et helt pressekorps på han før sentralstyremøte i partiet. Tror Hoksruds tinghverdag blir tung Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet tror hverdagen på Stortinget blir endret for Bård Hoksrud etter sexkjøp -skandalen i Latvia. Nesten halvparten imot forbud mot sexkjøp To år etter at forbudet mot sexkjøp ble innført, er fortsatt en av to imot forbudet, viser en fersk undersøkelse.

Avviser at sexkjøp et var planlagt Frp-politiker Bård Hoksrud sier han ikke vet om han har kjøpt sex tidligere, men avviser at han dro til Riga på «sex-tur». Bård Hoksrud både hetses og roses etter at han innrømmet sexkjøp i utlandet. Ingen bøtelagt for sexkjøp i utlandet Ingen nordmenn er straffeforfulgt for sexkjøp i utlandet etter at forbudet ble innført i Politiet vil etterforske Hoksrud etter sexkjøp Den profilerte Frp-politikeren innrømmer å ha kjøpt seksuelle tjenester i Riga.

Hoksrud om sexkjøp et: Hoksrud kan bli første nordmann som er dømt for sexkjøp i utlandet – Eg forventar at politiet straffar Hoksrud, seier tilsett ved PRO-sentret.

Per Sandberg om sexkjøp et: Disse kjøper sex Mange sexkjøp ere tenker at betalingen gir dem rett til å overfalle og nedverdige kvinnene. Tatt for sexkjøp En mann er tatt for å kjøpe seksuelle tjenster i Ålesund. Nei til innsyn i sexkjøp bøter Riksadvokaten sier nei til å gi offentligheten innsyn i de mange bøtene som horekunder er ilagt etter at sexkjøp sforbudet ble innført.

Setter inn mer politi for å ta horekundene Politiet i Oslo vil sette inn ekstra ressurser i sommer for å slå ned på sexkjøp i hovedstaden.

Vil fjerne sexkjøp loven – Forbudet mot sexkjøp fungerer ikke og loven må fjernes, sier Andre Oktay Dahl i Høyre etter at TV 2 har dokumentert prostitusjonen i hovedstaden. Prostitusjonen har aldri vært mer omfattende enn nå sexkjøp -forbud skremmer verken prostituerte eller sexkunder i Oslo.

Siden samme tid i fjor har nye prostituerte kommet til hovedstaden. Polititolk tatt på fersken for sexkjøp En polititolk har vedtatt et forelegg på Politimann dømt for sexkjøp En 47 år gammel politimann er i Oslo tingrett dømt til bøter for sexkjøp. Han er suspendert fra jobben i PST.

Tatt for sexkjøp To unge menn ble tatt for kjøp av seksuelle tjenester i Stavanger natt til søndag Tidspunkt: Vil ha hjelp mot sexkjøp Hjelpetilbudet Kast i Oslo, som skal hjelpe folk til å slutte å kjøpe sex, ble lansert fredag.

Hittil har 13 personer bestilt time. Disse kvinnene avgjør Berlusconis skjebne Må svare for anklager om sexkjøp og maktimisbruk. Berlusconi stilles for retten for ulovlig sexkjøp Italias statsminister Silvio Berlusconi må møte i retten for kjøp av sex av en prostituert under 18 år, melder italienske medier. Begjærer Silvio Berlusconi tiltalt for sexkjøp Påtalemyndigheten i Milano vil ha sin statsminister for retten umiddelbart.

Tilstår overgrep i Kambodsja En 64 år gammel nordmann som i september i fjor ble dømt til 18 måneders fengsel for sexkjøp i Kambodsja har nå tilstått overgrep. Nordmann tilstår overgrep i Kambodsja En 64 år gammel nordmann som i september i fjor ble dømt til 18 måneders fengsel for sexkjøp i Kambodsja har nå tilstått overgrep.

Fotballspillere felt for sexkjøp En spiller 26 i Allsvenskan i fotball og en tidligere landslagsspiller 37 ble mandag dømt for sexkjøp i svensk høyesterett. Må ha forstått at kvinnene var prostituerte Magnus Hedman dømt for sexkjøp. Selger sex åpenlyst fra hotell Sex selges stadig mer åpenlyst fra hoteller i Nord-Norge. I går fikk en mann i årene sexkjøp -bot, og hotellbransjen innrømmer at prostituerte er et problem.

De prostituerte er tilbake på gata Det er like mange prostituerte ute i Oslos gater nå som før forbudet mot sexkjøp kom. Dømt for sexkjøp En mann i årene er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel og Oljemessen dobler prostitusjon Politiet tar mange pengesterke folk for sexkjøp. Jakter på sexkjøp ere under Oljemessen Antall prosituerte dobles i Stavanger under Oljemessen i byen.

Svenske fotballprofiler tiltalt for sexkjøp Allsvenskan-spiller og tidligere landslagsspiller i trøbbel. Svenske fotballprofiler tiltalt for sexkjøp Pekt ut av kvinne.

Færre blir anmeldt for sexkjøp I fjor ble det anmeldt sexkunder i de fire største norske byene. I første halvår i år er bare 92 personer meldt til politiet. Littorin benekter sexkjøp Eksminister Sven Otto Littorin benekter at han har kjøpt sex, slik Aftonbladet skriver lørdag. Halvering av sexkjøp i Sverige En lov mot kjøp av seksuelle tjenester har ført til en halvering av gateprostitusjonen i Sverige.

Vil doble straffen for sexkjøp i Sverige Et regjeringsutvalg i Sverige går inn for å doble straffen for kjøp av seksuelle tjenester fra seks måneder til ett år.

Nordmenn siktet for sexkjøp i Sverige To nordmenn risikerer straff for å ha kjøpt sex i Sverige. Se Erik Thorstvedt som horekunde Fikk tilbud om å spille ekkel sexkjøp er i kontroversiell heroinfilm.

Sveriges justisminister vil henge ut sexkjøp ere Vil at familien skal få vite det om en mann er mistenkt for sexkjøp. Første rettssak om sexkjøp Mann nekter å godta forelegg på Første rettssak om sexkjøp En mann i årene som ble bøtelagt for forsøk på kjøp av sex i Bergen like før jul, nekter å godta boten. Frykter sexloven fører til serievoldtekter Brutale voldtekter i Oslo kan være et resultat av loven som forbyr sexkjøp , mener kritikere.

Kritikere av lovforbudet mot sexkjøp mener at de grove og brutale voldtektene kan være et resultat av den nye loven. Mange sexkjøp ere jobber offshore En av fire som ble tatt for sexkjøp i Hordaland i fjor, jobber offshore eller i oljeindustrien.

Pornoens budskap er at kvinner liker vold. Gutter blir sjefer uansett, de tjener mest og får makta. Den rike kommer unna med chat xxx porno for jenter meste - som vanlig. I morgen er det fem år siden konflikten i Syria starta. Dette kan ikke bli virkelig i et klassesamfunn som tvinger flertallet til å bare streve for å opprettholde livet på grunn av økonomisk nød. Når menn dreper koner, kjærester og døtre handler det om menns makt over kvinnene i familien, at menn føler de eier familien sin.